Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Montaż szamba - zbiornika bezodpływowego

Instrukcja montażu zbiornika bezodpływowego typu EKO (Szamba)

Lokalizacja

Ważnym aspektem lokalizacji zbiornika jest odległość od obsługiwanego budynku – powinna być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko oziębiania ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze. Jeśli odległość zbiornika bezodpływowego od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego). Zbiornik bezodpływowy powinien być montowany w miejscach łatwego dostępu dla taboru asenizacyjnego, aby następujące co około 14 dni opróżnianie nie było kłopotliwe.

Położenie zbiornika bezodpływowego względem obiektów topograficznych oraz granic działki powinno spełniać wymagania określone prawem.

  • Odległość zbiornika bezodpływowego od ujęcia wody pitnej (studni) to minimum 15 m,
  • Zalecamy montaż przykanalika doprowadzającego ścieki budynku do zbiornika z 2% - 3% spadkiem
  • Minimalna odległość zbiornika od granicy działki lub najbliższej drogi to 2 m
  • Minimalna odległość od rurociągów z gazem lub wodą to 1,5 m, a od przewodów elektrycznych 0,8 m.
  • W warunkach Aprobaty Technicznej został określony dopuszczalny nacisk gruntu, dlatego grubość warstwy gruntu nad zbiornikiem nie może przekraczać 1,2m. Jeśli zachodzi konieczność głębszego posadowienia zbiornika, firma EKOPOL na wniosek klienta (odpłatnie) wprowadza odpowiednie wzmocnienia konstrukcji, umożliwiające zwiększenie dozwolonego nacisku.

Posadowienie zbiornika bezodpływowego

Przed przystąpieniem do czynności montażowych należy koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji montażu.

Zbiornik bezodpływowy powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nienarażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Właz rewizyjny powinien wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępny w stopniu umożliwiającym dojazd i obsługę techniczną taboru asenizacyjnego. Zbiornik bezodpływowy naszej produkcji może być montowany na głębokości maksymalnie 1,2 m (bez zastosowania dodatkowych wzmocnień). Miejsce planowanego montażu szmaba należy oznaczyć i usunąć z niego wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać szerokoprzestrzenny wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie przykanalika doprowadzającego ścieki z budynku z jego króćcem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (różnica poziomów: 2,5 cm na długości 1 mb). Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunków zabezpieczających).W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej (z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go 10-centymetrową warstwą podsypki piaskowej (w trudnych warunkach np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

Na tak przygotowanym dnie wykopu należy ustawić zbiornik, dokładnie wypoziomować go wzdłuż osi podłużnej i dokonać połączenia z systemem kanalizacji wewnętrznej (rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV Φ160, a wylotowa 110). Średnica rur kanalizacji wewnętrznej może różnić się od średnicy przekroju króćca wlotowego zbiornika – takich przypadkach należy zastosować odpowiednie redukcje.

Przed rozpoczęciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest wlanie do zbiornika niewielkiej ilości wody w celu jego dociążenia i powtórne wypoziomowanie.

Teraz można przystąpić do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni między jego korpusem a ścianą wykopu i zagęszczanie każdej 30-40cm warstwy do Jmin=0,97. Jako zasypki używamy gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę, aby nie było w nim dużych kamieni i brył, z wyjątkiem kilku przypadków: gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek żółty, natomiast kiedy montaż ma miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych) należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci zbrojonej płyty dociążającej o grubości 15 cm lub posadowić zbiornik na takiej głębokości, aby masa znajdującej się nad nim warstwy gruntu była większa od jego wyporności.

Zasypywanie należy kontynuować do osiągnięcia wysokości górnej granicy części walcowej zbiornika. W tej fazie montażu wyregulować wysokość włazu w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu i dokończyć zasypywanie.

Montaż szamba w trudnych warunkach gruntowych

W przypadku instalacji zbiornika w trudnych warunkach gruntowych (grunty niestabilne, wysoki poziom wód gruntowych) proponujemy alternatywne warianty montażu i dodatkowe zabezpieczenia.

Montaż przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku instalacji dużych zbiorników (o pojemnościach powyżej 8000l) w gruncie o wysokim poziomie zwierciadła wód podziemnych. Polega na posadowieniu zbiornika na 20-centymetrowej grubości podsypce z suchego betonu 1/15 i dociążeniu go od góry około 80 cm warstwą gruntu rodzimego. Obciążenie gruntem zabezpiecza przed przemieszczaniem się zbiornika ku powierzchni.


Montaż pod ciągami jezdnymi (samochody osobowe)
Zbiornik bezodpływowy bez dodatkowych wzmocnień można sytuować jedynie pod pieszymi ciągami komunikacyjnymi. Oto wariant umożliwiający montaż oczyszczalni pod ciągami jezdnymi (np. podjazd do garażu). Instalacja polega w tym przypadku na posadowieniu zbiornika na podsypce z suchego betonu 1/15 o miąższości co najmniej 20 cm i obsypaniu go gruntem sypkim go górnej granicy części walcowej. Na wysokości podstawy włazu rewizyjnego należy wylać zbrojoną płytę betonową o grubości min. 15 cm.


Sprawdzanie szczelności

Przed zakończeniem montażu należy przeprowadzić badanie szczelności systemu. W tym celu należy puścić wodę do kanalizacji wewnętrznej i obserwować połączenia rurowe ze zbiornikiem z nastawieniem na ujawnienie nieszczelności. Przyczyn potencjalnej nieszczelności może być wiele, jednak do najczęstszych należą podwinięcie się uszczelki w rurze lub pęknięcia kształtek, z których jest ona wykonana.

Izolacja termiczna

Zbiornik nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji, oraz dostarczane wraz ze spływającym ściekiem zabezpiecza go przed przemarznięciem w czasie silnych mrozów. Jedynie w przypadku, gdy odległość szamba od domu jest duża ( powyżej 20 m), zaleca się izolację przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego).

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol