Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Dofinansowanie budowy oczyszczalni

Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA
spełania wymagania
do 45% dofinansowania z WFOŚiGW!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", który wspiera właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenach nieskanalizowanych w rezygnacji z tradycyjnych szamb. Program został ogłoszony 25 lipca 2011 r. i będzie wdrażany aż do grudnia 2015 r. Budżet ww. programu to 150 mln zł przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Jaką część kosztów inwestycji sfinansuje Fundusz Ochrony Środowiska?

Inwestycje osób fizycznych [indywidualnych] mogą być dofinansowane przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie jest dostępne w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 7 500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d.

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • przygotowanie terenu
 • roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją
 • zakup i montaż urządzeń,
 • roboty ziemne i budowlano-montażowe,
 • rozruch instalacji i urządzeń,
 • obsługę geodezyjną i hydrogeologiczną,
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale tylko biologicznych!

Dofinansowanie WFOŚiGW dotyczy wyłącznie urządzeń, które oczyszczają ścieki na drodze procesów biologicznych. Zatem dofinansowane mogą być tylko przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ) zgodne ze zharmonizowaną normą europejską PN EN 12566-3+A1:2009 i znakowane znakiem bezpieczeństwa CE.

Składanie wniosku - na co zwrócić uwagę?

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni należy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie wymagania formalne zostały spełnione. Informacje dot. wymaganych formalności można znaleźć na stronie www właściwego dla lokalizacji inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oto "dofinansowanie w kilku krokach", tzn. sprawy którymi należy się zająć w kolejnych etapach starań o dofinansowanie:

 1. Dofinansowania nie można uzyskać w trybie wstecznym tj. na oczyszczalnię już istniejącą, dlatego ewentualną decyzję o chęci skorzystania z dofinansowania należy podjąć przed jeszcze przed przystąpieniem do instalacji urządzenia.
 2. Podstawą do dalszych czynności jest legalizacja oczyszczalni tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, którego należy dokonać w wydz. budownictwa właściwego starostwa powiatowego. W tym celu należy zgłosić się do biura EKOPOL tel. 24 722 43 67 e-mail ekopol@oczyszczalnie.pl - ustalimy odpowiedni do potrzeb klienta model oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA i sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych, oraz naniesiemy schemat dobranej oczyszczalni na przesłaną nam mapkę sytuacyjno-wysokościową. Otrzymany od nas komplet dokumentów należy dostarczyć do starostwa powiatowego, aby skutecznie zgłosić budowę oczyszczalni.
 3. Złożenie do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z załącznikami:
  • wniosek, koniecznie na specjalnym formularzu,
  • opis techniczny oczyszczalni ścieków,
  • dokument potwierdzający zgodność wybranej oczyszczalni z Normą PN EN 12566-3+A1:2009,
  • mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym położeniem oczyszczalni,
  • dokument potwierdzający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • kosztorys prac i urządzeń,
  • dokumenty administracyjne np. kopia zgłoszenia zamiaru instalacji oczyszczalni.
 4. Zebranie dokumentów niezbędnych do końcowego rozliczenia dofinansowanej inwestycji:
  • protokół odbioru
  • faktury i rachunki itp.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania kompletnych wniosków aż do wyczerpania przewidzianego limitu funduszy. Po zaakceptowaniu wniosku między beneficjentem a WFOŚiGW zostaje podpisana umowa, w której określone są warunki udzielenia, rozliczenia i wypłaty dofinansowania.

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol