Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Montaż szamba

Montaż szamba

Instrukcja montażu zbiornika bezodpływowego typu EKO (Szamba)

Lokalizacja

Szczelne zbiorniki na ścieki mogą być instalowane przy budynkach mieszkalnych pod warunkiem zachowania określonych w rozporządzeniu Ministra minimalnych odległości od już istniejących lub projektowanych elementów zagospodarowania działki. Podstawowe wytyczne mówią o odległości od studni z wodą pitną (minimum 15 m), od okien budynków mieszkalnych (minimum 5 m) czy od granicy posesji (minimum 2 m).

Zbiornik nie powinien także znaleźć się zbyt daleko od budynku - optymalna odległość to od 5 do 20 m. Przy większych odległościach ścieki wychładzają się w przykanaliku i trzeba stosować termoizolację rury, aby ograniczyć osadzanie tłuszczu i postępujące zaklejanie zarastanie kanału.

Oprócz zachowania ww. odległości, lokalizując szambo trzeba mieć na uwadze łatwość eksploatacji - miejsce instalacji zbiornika powinno być łatwo dostępne dla podjazdu szambiarką. Pompowanie szamba o poj. 8m3 przy 4-osobowej rodzinie wypada dość często (co 2-3 tygodnie), dlatego warto usytuować zbiornik tak, aby pompowanie było jak najmniej uciązliwe dla domowników i sąsiadów.

Montaż szamba - zbiornika bezodpływowego EKO.

Nasze zbiorniki bezodpływowe są kilkukrotnie lżejsze od szamb betonowych, dlatego ich instalacja jest łatwa i możliwa do wykonania bez użycia dźwigu - zbiornik można włożyć do wykopu ninikoparką, a nawet ręcznie.

Montaż szamba należy zacząć od przygotowania wykopu, który powinien być co najmniej 50 cm dłuższy i 50 cm szerszy od wybranego modelu zbiornika bezodpływowego EKO. Jego głębokość powinna odpowiadać wysokości króćca wlotowego w wybranym modelu zbiornika (+ 15 cm na podsypkę) i zapewniać możliwość prawidłowego podłączenia zbiornika do przygotowanego kanału doprowadzającego ścieki. W gotowym wykopie należy wyrównać i wypoziomować dno, oraz przygotowac i zagęścić podsypkę z piasku o grubości ok 15 cm (w terenie gliniastym warto zastosować podsypkę z piasku stabilizowanego cementem w stosunku 15:1.

Na przygotowanej podbudowie można ustawić zbiornik, wypoziomować go wzdłóż osi podłużnej i połączyć z przykanalikiem doprowadzającym ścieki z budynku. Wlot do szamba EKOPOL EKO ma standardowo średnicę 160 mm, jeśli średnica przygotowanego kanału doprowadzającego jest inna, to wystarczy zastosować standardową redukcję z PVC. Następnie warto wlać do zbiornika wodę (do 1/3 wysokości komory), aby dociążyć go, ustabilizować z mninimalizować ryzyko przypadkowego przemieszczenia go w wykopie.

Teraz można przystąpić do zasypywania poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni między korpusem szamba a ścianą wykopu i zagęszczanie każdej 30-40cm warstwy. Nie należy używać do tego zagęszczarek mechanicznych - lepszym sposobem ręczne ubijanie zasypki. Jako zasypki można użyć gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę, aby nie było w nim dużych kamieni i brył, lub piasku - w przypadku gdy gruntem rodzimym w miejscu instalacji jest glina. Zasypywanie należy kontynuować do osiągnięcia wysokości górnej granicy części walcowej zbiornika. W tej fazie montażu wyregulować wysokość włazu w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu i dokończyć zasypywanie.

Przed zasypaniem przykanalika i zakończeniem montażu, należy przeprowadzić badanie szczelności przyłącza do szamba. W tym celu najlepiej puścić wodę do kanalizacji wewnętrznej w budynku i obserwować połączenia rurowe ze zbiornikiem, aby zauważyć ewentualne nieszczelności. W przypadku jakichlkolwiek przecieków, należy wymienić uszkodzony element przykanalika na nowy i powtórzyć kontrolę.

Instalacja szamba ekologicznego w niesprzyjających warunkach

Montaż w gruncie gliniastym

Zbiorniki bezodpływowe naszej produkcji można instalować w gruntach spoistych, gliniastych. W takich warunkach gruntowych warto wykonać podsypkę (15 cm na dnie wykopu) z piasku stabilozowanego cementem, a do zasypania niestety nie można użyć gruntu rodzimego - trzeba go wymienić na drobny żwir lub piasek.

Montaż przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych

Jeśli w miejscu instalacji zbiornika bezodpływowego wody gruntowe napotykamy wysoko, to zbiornik trzeba zakopać nieco głębiej - tak aby nacisk gruntu nad nim zniwelizował siły wyporu i uniemożliwił przemieszczanie się zbiornika ku powierzchni.

Montaż pod ciągami jezdnymi (samochody osobowe)

Istnieje możliwośc instalacji zbiorników pod ciągami jezdnymi samochodów osobowych np. w podjeździe do garażu. Powierzchnia nad zbiornikiem zainstalowanym pod przejazdem musi być utwardzona kostką brukową na podbudowie piaskowo-cementowej, a nad oryginalną pokrywą zbiornika należy zainstalować najazdowy właz żeliwny. Zamiast bruku można zastosować zbrojoną płytę betonową o grubości min. 15 cm.