Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Montaż oczyszczalni biologicznej

Montaż oczyszczalni biologicznej

Instrukcja montażu biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIO-HYBRYDA

Lokalizacja

Położenie oczyszczalni względem obiektów budowlanych oraz granic działki powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 § 37).

Ważnym aspektem lokalizacji urządzenia jest również odległość od obsługiwanego budynku – powinna być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko oziębiania ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze. Jeśli odległość oczyszczalni od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego). System BIO-HYBRYDA powinien być montowany w miejscach łatwego dostępu dla taboru asenizacyjnego, – aby coroczne wypompowywanie osadu z osadnika wstępnego nie było kłopotliwe.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Oczyszczalni Układu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 m2 m
Dom mieszkalny brak normbrak norm
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m30 m
Wody gruntowe brak normbrak norm
Rurociągi z gazem, wodą 1,5 m1,5 m
Przewody elektryczne 0,8 m0,8 m
Drzewa i krzewy brak norm Brak norm3 m

Posadowienie zbiornika oczyszczalni

Przed przystąpieniem do czynności montażowych należy koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji montażu. Wyłącznie montaż wykonany zgodnie z zawartymi tam wytycznymi daje pewność prawidłowego działania systemu i zachowania 10-letniej gwarancji producenta.

Zbiornik oczyszczalni powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nienarażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Włazy rewizyjne powinny wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępne w stopniu umożliwiającym dojazd i okresową obsługę techniczną taboru asenizacyjnego. Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA może być montowana na głębokości maksymalnie 1,2 m. Miejsce planowanego montażu oczyszczalni należy oznaczyć i usunąć z niego wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni należy wykonać szerokoprzestrzenny wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie przykanalika doprowadzającego ścieki z budynku z króćcem wlotowym oczyszczalni, wymagany spadek to 2,5% (różnica poziomów: 2,5 cm na długości 1 mb). Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunków zabezpieczających).W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej ( z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go 10-centymetrową warstwą podsypki piaskowej (w trudnych warunkach np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki piaskowo-cementowej).

Na tak przygotowanym dnie wykopu należy ustawić zbiornik, dokładnie wypoziomować go wzdłuż osi podłużnej i dokonać połączenia z systemem kanalizacji wewnętrznej (rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV 160 , a wylotowa 110). Średnica rur kanalizacji wewnętrznej może różnić się od średnicy przekroju króćca wlotowego zbiornika – takich przypadkach należy zastosować odpowiednie redukcje.

W tej fazie montażu reguluje się także wysokość włazów teleskopowych w taki sposób, aby ich pokrywy znajdowały się na wysokości 7-10 cm ponad poziomem gruntu. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest wlanie do zbiornika niewielkiej ilości wody w celu jego dociążenia i powtórne wypoziomowanie.

Teraz można przystąpić do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypełnianie przestrzeni między ścianą wykopu a korpusem oczyszczalni i zagęszczanie każdej 30-40cm warstwy do Jmin=0,97. Jako zasypki używamy gruntu rodzimego zwracając szczególną uwagę, aby nie było w nim dużych kamieni i brył, z wyjątkiem kilku przypadków: gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek żółty, natomiast kiedy montaż ma miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych) należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci zbrojonej płyty dociążającej o grubości 15 cm lub posadowić oczyszczalnię na takiej głębokości, aby masa znajdującej się nad zbiornikiem warstwy gruntu była większa od jego wyporności.

Montaż zbiornika oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych

W przypadku instalacji oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych (grunty niestabilne, wysoki poziom wód gruntowych, grunty nieprzepuszczalne uniemożliwiające wsiąkanie wody) proponujemy alternatywne warianty montażu i dodatkowe zabezpieczenia.

Montaż przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych

Rozwiązanie to znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku instalacji dużych oczyszczalni (o pojemnościach powyżej 8000l) w gruncie o wysokim poziomie zwierciadła wód podziemnych. Polega na posadowieniu zbiornika na 20-centymetrowej grubości podsypce z suchego betonu 1/15 i dociążeniu go od góry około 80 cm warstwą gruntu rodzimego. Obciążenie gruntem zabezpiecza przed przemieszczaniem się korpusu oczyszczalni ku powierzchni.

Montaż pod ciągami jezdnymi (samochody osobowe)

Zbiornik oczyszczalni bez dodatkowych wzmocnień można sytuować jedynie pod pieszymi ciągami komunikacyjnymi. Oto wariant umożliwiający montaż oczyszczalni pod ciągami jezdnymi (np. podjazd do garażu). Instalacja polega w tym przypadku na posadowieniu zbiornika na podsypce z suchego betonu 1/15 o miąższości co najmniej 20 cm i obsypaniu go gruntem sypkim go górnej granicy części walcowej. Na wysokości podstaw włazów rewizyjnych należy wylać zbrojoną płytę betonową o grubości min. 15 cm.

Montaż instalacji elektrycznej

W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wchodzi jednostka sterownicza znajdująca nad komorą OWT pod pokrywą włazu rewizyjnego. Jest w niej zainstalowana pompa powietrza, która wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V. Przyłącze elektryczne powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Zaleca się, aby instalacja elektryczna była realizowana na oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem różnicowo-prądowym 8A ze zwłoką 30ms.

Sprawdzanie systemu i rozruch

Przed zakończeniem montażu należy przeprowadzić badanie szczelności systemu. W tym celu należy puścić wodę do kanalizacji wewnętrznej i obserwować połączenia rurowe z oczyszczalnią z nastawieniem na ujawnienie nieszczelności. Przyczyn potencjalnej nieszczelności może być wiele, jednak do najczęstszych należą podwinięcie się uszczelki w rurze lub pęknięcia kształtek, z których jest ona wykonana. Po potwierdzeniu szczelności układu i dokończeniu procesu zasypywania urządzenia można przejść do rozruchu czynnościowych elementów oczyszczalni. W tym celu należy zdjąć pokrywy włazów kontrolnych, podłączyć dmuchawę do sieci elektrycznej z pominięciem wyłącznika czasowego (dmuchawa i sterowniki znajdują się tuż pod pokrywą włazu nad OWT) i organoleptycznie skontrolować zachodzące w urządzeniu procesy. W prawidłowo zamontowanej oczyszczalni powinniśmy zaobserwować przelewanie się do komory OWS cienkiego strumienia cieczy (recyrkulat z komory osadnika wtórnego), oraz intensywne wydzielanie pęcherzyków powietrza w bioreaktorze wywołujące ruch kształtek złoża biologicznego. Wszystkie zawory oraz sterowniki zostały ustawione fabrycznie, nie należy ich regulować. Po zakończeniu kontroli należy podłączyć dmuchawę poprzez wyłącznik czasowy i szczelnie zamknąć pokrywy włazów.

Izolacja termiczna

Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji, oraz dostarczane wraz ze spływającym ściekiem zabezpiecza ją przed przemarznięciem w czasie silnych mrozów. Dotyczy to również tuneli rozsączających i innych form odprowadzania wody pościekowej (z wyjątkiem zraszaczy). Jedynie w przypadku, gdy odległość oczyszczalni od domu jest duża ( powyżej 20 m), zaleca się izolację przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego).

Montaż zbiornika oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych

W przypadku instalacji oczyszczalni w trudnych warunkach gruntowych (grunty niestabilne, wysoki poziom wód gruntowych, grunty nieprzepuszczalne uniemożliwiające wsiąkanie wody) proponujemy alternatywne warianty montażu i dodatkowe zabezpieczenia.

Odprowadzenie wody do cieku wodnego (rowu, rzeki, itp.)

Odprowadzenie wody poprzez tunel rozsączający

Odprowadzenie wody poprzez tunel rozsączający w nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)

Odprowadzenie wody do studni chłonnej

Odprowadzenie wody do studni chłonnej nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)

Odprowadzenie wody poprzez zraszacze i tunel rozsączający

Odprowadzenie wody za pomocą drenażu

Odprowadzenie wody poprzez drenaż w nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)