Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Jak działa oczyszczalnia ekologiczna

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna

Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO to najbardziej klasyczne, stosowane przez naszą firmę od wielu lat, rozwiązanie. Są to urządzenia niezwykle skuteczne, aczkolwiek obarczone ograniczeniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji. W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy etap zlokalizowany jest w dwu lub trzykomorowym, przepływowym osadniku gnilnym wyposażonym w osłony stabilizacji przepływu i filtr doczyszczający, natomiast drugi we współpracującym z osadnikiem poletku rozsączającym (tzw. drenażu).

POŚ typu EKO w pełni spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa (określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Osadniki gnilne EKO wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby, charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem.

Zasada działania:

Poniższy schemat przedstawia zasadę działania osadnika gnilnego typu EKO (niebieskimi strzałkami oznaczono kierunek przepływu ścieków w osadniku)

Zasada działania:

Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do przepływowego osadnika gnilnego, gdzie następuje pierwszy (beztlenowy) etap ich oczyszczania. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Substancje cięższe od wody opadają na dno komory (sedymentacja), a lżejsze unoszą się na powierzchni cieczy (flotacja) tworząc kożuch. .

Znajdująca się pomiędzy kożuchem a osadem dennym sklarowana ciecz przepływa grawitacyjnie do kolejnej (drugiej) komory. Tam procesy sedymentacji powtarzają się i sklarowana ciecz może przepłynąć do ostatniej komory, gdzie znów zostanie poddana analogicznym procesom. Na wyjściu z osadnika zamontowany jest filtr doczyszczający, który zapobiega przedostawaniu się osadów do pozostałych elementów systemu.

Z osadnika ścieki odpływają do drenażu rozsączającego - jest to układ podziemnych drenów równomiernie wprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki do gruntu, gdzie następuje ich dalsze tlenowe oczyszczanie. Ścieki wprowadzone do porowatego gruntu, osadzają się na powierzchni jego cząstek i powodują intensywny rozwój tzw. błony biologicznej. Mikroorganizmy tlenowe tworzące tą błonę oczyszczają ścieki poprzez włączenie znajdujących się w nich substancji do własnych biochemicznych procesów życiowych. W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia. Po zakończeniu doczyszczania drenażowego, woda pościekowa infiltruje przez niżej położone warstwy gruntu rodzimego i zasila zasoby wód gruntowych.

Opis techniczny

Poniższy schemat przedstawia opis techniczny naszej przydomowej oczyszczalni typu EKO (na przykładzie osadnika o poj. 4000l)

Opis techniczny

  1. 1 Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1,0 m)
  2. 2 Warstwa tłuszczów
  3. 3 Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu.
  4. 4 Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni Φ110
  5. 5 Kosz filtracyjny. Filtr zbudowany jest z kształtek polietylenowych PE
  6. 6 Dopływ ścieków – przyłącze standardowe Φ160