Jak działa oczyszczalnia ekologiczna

Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO to najbardziej klasyczne, stosowane przez naszą firmę od wielu lat, rozwiązanie. Są to urządzenia niezwykle skuteczne, aczkolwiek obarczone ograniczeniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji. W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy etap zlokalizowany jest w dwu lub trzykomorowym, przepływowym osadniku gnilnym wyposażonym w osłony stabilizacji przepływu i filtr doczyszczający, natomiast drugi we współpracującym z osadnikiem poletku rozsączającym (tzw. drenażu).

POŚ typu EKO w pełni spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa (określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Osadniki gnilne EKO wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby, charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem.

Zasada działania:

Poniższy schemat przedstawia zasadę działania osadnika gnilnego typu EKO (niebieskimi strzałkami oznaczono kierunek przepływu ścieków w osadniku)

Zasada działania:

Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do przepływowego osadnika gnilnego, gdzie następuje pierwszy (beztlenowy) etap ich oczyszczania. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Substancje cięższe od wody opadają na dno komory (sedymentacja), a lżejsze unoszą się na powierzchni cieczy (flotacja) tworząc kożuch. .

Znajdująca się pomiędzy kożuchem a osadem dennym sklarowana ciecz przepływa grawitacyjnie do kolejnej (drugiej) komory. Tam procesy sedymentacji powtarzają się i sklarowana ciecz może przepłynąć do ostatniej komory, gdzie znów zostanie poddana analogicznym procesom. Na wyjściu z osadnika zamontowany jest filtr doczyszczający, który zapobiega przedostawaniu się osadów do pozostałych elementów systemu.

Z osadnika ścieki odpływają do drenażu rozsączającego - jest to układ podziemnych drenów równomiernie wprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki do gruntu, gdzie następuje ich dalsze tlenowe oczyszczanie. Ścieki wprowadzone do porowatego gruntu, osadzają się na powierzchni jego cząstek i powodują intensywny rozwój tzw. błony biologicznej. Mikroorganizmy tlenowe tworzące tą błonę oczyszczają ścieki poprzez włączenie znajdujących się w nich substancji do własnych biochemicznych procesów życiowych. W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia. Po zakończeniu doczyszczania drenażowego, woda pościekowa infiltruje przez niżej położone warstwy gruntu rodzimego i zasila zasoby wód gruntowych.

Opis techniczny

Poniższy schemat przedstawia opis techniczny naszej przydomowej oczyszczalni typu EKO (na przykładzie osadnika o poj. 4000l)

Opis techniczny

  1. 1 Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1,0 m)
  2. 2 Warstwa tłuszczów
  3. 3 Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu.
  4. 4 Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni Φ110
  5. 5 Kosz filtracyjny. Filtr zbudowany jest z kształtek polietylenowych PE
  6. 6 Dopływ ścieków – przyłącze standardowe Φ160