Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Jak działa oczyszczalnia biologiczna

Jak działa oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA to unikalna pięciokomorowa konstrukcja oparta na przepływowym zbiorniku wyposażonym w fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny, oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. System ten łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.

W przypadku tej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania ścieków: tlenowa i beztlenowa co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka (97% sprawności). Dodatkowo zaletą oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest fakt, że oczyszczoną wodę pościekową możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać ją np. do nawadniania ogrodu.

POŚ typu BIO-HYBRYDA w pełni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zbiorniki wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Co ważne, zbiorniki są w stu procentach szczelne, wiec nie ma możliwości, aby nieoczyszczone ścieki przedostawały się do gruntu i wód gruntowych.

Zasada działania:

Poniższy schemat przedstawia zasadę działania przydomowej oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA

Zasada działania:

1. Osadnik wstępny, 2. Komora separacji , 3. Reaktor biologiczny, 4. Komora klarowania , 5. Osadnik wtórny

Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania zachodzący na drodze procesów mechanicznych (oddzielenie osadu i kożucha), oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu.

Z komory osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do komory separacji, która zapobiega mieszaniu się ścieków przed wejściem do reaktora biologicznego, oraz pełni rolę separatora tłuszczów.

Z komory separacji podczyszczone ścieki trafiają wprost do reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez złożu biologicznym następuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawą dla rozwoju złoża biologicznego są tysiące wolnopływających specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL). Kształtki te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły jak największą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Złoże jest napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzorów drobnopęcherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.

Bakterie tworzące na powierzchni kształtek biofilm rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje organiczne. Część tych związków utleniają z wydzieleniem dwutlenku węgla i wody, pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się, czyli przyrostu żywej masy złoża. W związku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie złuszczają się i przedostają wraz z oczyszczoną wodą na dno komory osadnika wtórnego. Wolną powierzchnię złoża powstałą po złuszczeniu się obumarłego „płatka” biofilmu natychmiast zasiedlają nowe drobnoustroje. Ma więc miejsce ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni.

Końcowy etap działania oczyszczalni stanowi klarowanie, które zachodzi w specjalnie zaprojektowanej komorze klarowania – komora ma kształt odwróconego stożka tj. optymalny dla wydajnego oddzielania zawiesin powstałych po oczyszczaniu biologicznym tj. głównie osadu nadmiernego i fragmentów błony biologicznej.

Po zakończeniu klarowania oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni, a powstały osad opada z komory klarowania do osadnika wtórnego i jest zawracany do osadnika wstępnego z wykorzystaniem systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.

Opis techniczny

Poniższy schemat przedstawia opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków typu BIO-HYBRYDA (na przykładzie oczyszczalni BIOHYBRYDA4000 dla 1-10 osób)

 1. 1 Osadnik wstępny, w którym zachodzi oczyszczanie ścieków na drodze procesów mechanicznych (oddzielenie osadu i kożucha), oraz fermentacji beztlenowej.
 2. 2 Komora separacji - pełni funkcję separatora tłuszczów i innych substancji lekkich.
 3. 3 Reaktor biologiczny - ścieki są tutaj oczyszczane w procesach tlenowych z udziałem mikroorganizmów aerobowych.
 4. 4 Osadnik wtórny - na jego dnie osiada obumarły osad nadmierny.
 5. 5 Komora klarowania - tutaj następuje końcowe klarowanie oczyszczonych ścieków - zawiesina opada do osadnika wtórnego, a wyklarowana woda odpływa z oczyszczalni.
 6. 6System napowietrzania reaktora biologicznego - dyfuzory rurowe uwalniają mikroskopijne pęcherzyki powietrza, z których korzystają bakterie tlenowe bytujące w komorze reaktora.
 7. 7 Zintegrowana jednostka przygotowująca sprężone powietrze - zawiera dmuchawę membranową, która odpowiada za dostarczanie do oczyszczalni tlenu w ilości optymalnej dla procesu oczyszczania.
 8. 8 Niskoobciążony osad czynny - bakterie tlenowe skupione w tzw. kłaczki osadu czynnego, tworzą w reaktorze aktywną zawiesinę zaangażowaną w proces oczyszczania.
 9. 9 Fluidalne złoże biologiczne - specjalnie zaprojektowane kształtki PE, na których namnażają się bakterie biorące udział w tlenowym oczyszczaniu ścieków.
 10. 10 System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtórnego i transportuje go do komory osadnika wstępnego. Dzięki działaniu tego systemu, konieczność corocznego oczyszczania z osadu dotyczy tylko pierwszej komory oczyszczalni.
 11. 11Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m). Dzięki ruchomej konstrukcji włazu można w prosty sposób wyregulować wysokość położenia pokrywy względem terenu.
 12. 12 Przewód elektryczny 3 x 1.5 mm2 (w zestawie 20 mb)
 13. 13 Kominek wentylacyjny - czerpnia powietrza dla dmuchawy.
 14. 14 Króciec wlotowy (ścieków surowych) - przyłącze standardowe Ø 160 mm.
 15. 15 Króciec wylotowy (ścieków oczyszczonych) - przyłącze standardowe Ø 110 mm.